سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

محمود سیف ( سروده : بداند و نداند)

  به احترام ملا احمد نراقی(ره) 

« بداند ونداند »

دیــــــــروز نراقــــی ز نداند و بداند

از بهــر خدا این سخـــــن خیر براند

امـــروز کــه ما هم ز بدانـــد و نداند

راندیــم کلامــی کــه به ادوار بمــاند

آن کس که بدانــد و بدانــد که بدانــد

گــــردن به دم تیغ نهـــــد زنده نماند

آن کس که بدانـد و ندانــد که بدانـــد

کی تشنه بماند؟ چو خواهد که ندانــد

آن کس که بداند و بخـــواهد که بداند

بیچـــاره شود کــاش که دیوانه بماند

آن کس که بداند و نخـــواهد که بداند

هجـــرت بکند تا اثــرش هیـــچ نماند

آن کس که ندانـــد و ندانــد که ندانـــد

چو رمه دراین دشت دمی خود بچراند

آن کس که ندانــــــد و بدانـــد که نداند

اسب حیــــل خویش به گیتی بجهــــاند

آنکس که نداند و بخـــواهــــد که بداند

قصاب چــــــــو گاوی سر او را ببراند

آنکس که نداند و نخواهـــــــد که بداند

زین مهلکه طـوبــی که جان را برهاند

دیروز که نراقــــــــــی ز نداند و بداند

سر داد سخن خواست ز جهلت برهاند

امـروز که «سیف» هم ز بداند و نداند

گر پنـــد دهد خواست که جانت نستاند

شعر: محمود سیف – زمستان 94


سروده تقدیم به یگانه بهانه هستی امام زمان(عجل الله)_ شاعر محمود

تقدیم به تابنده ترین خورشید خلقت حضرت ولی عصر(علیه السلام) 

" سوخته پر "

خـــــــدا تابنده را تابنــــده تر کـــن

تن آلــــوده ام بی بـــــــال و پر کن

برویان بر تنــــم بال و پــــــری نو

بجای آن تو ایـــن را سر به سر کن

ز عشـــــــــق او بســـوزانم پر خود

ز وصلش عقل ما زیر و زبـــر کن

گشایم بـــــال خود در زیر پــــایش

به ظلمت خانــــه ام او را قمــر کن

کشــــان بر دیدگــانـم سرمــــه یارا

الا پیـــــــــر خرابـــاتم نظــــر کن

بگو تا من کنـــم جان را فــــــدایت

دلا از وصــــل جانا دیــــده تر کن

ز انــفاس  و کلام قدســی شیــــــخ

نهـــال خشک ما را پر ثمــــر کـن

ز هجــرش سوخت این دیــوانه نور

چو پروانه به گردش سوخته پر کن

شریعت شــــــاخه و ریشه طـــریقت

بیـــــا بـا ما به آن وادی سفــــر کن

به بسمـله بکن هجــــرت ز خویشت

تــــــوکل کن ز اهریمن حــــذر کن

خدا تـــــابنده را بـــر ما بتابـــــــان

که تا بنــــده شوم شامم سحـــر کن

بیـــا ساقـــی بنوشان سیــف عاشق

شراب معرفــت دور از خطـــرکن

سروده : محمود سیف 7/1/93