سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

غزل جامانده؟ محمود سیف

    نظر

****

                  ****جا مانده****
کاروان   رفت   و  من  اندر   طلب   یار  هنوز
من   جا   مانده   و   در   اول  این  غار   هنوز
راه  تاریک   و   خطرناک  و  خطرها  در  پیش
ز  پس  و  پیش  رها مانده  به  این  دار  هنوز
"در  ره  منزل   لیلی  که  خطر هاست  در  آن"
چو که مجنون نشدم بی سبب است جارهنوز
ساربان   گفت   که   گر   در   طلب  فیضی تو
گر   که   با  ما   نروی   گم  شوی و خوار هنوز
ساغری   نوش   بکردم    من   اگر   با    یاران
مرهمی   بود   به   این  خسته  و  بیمار  هنوز
اگر   از   شهوت  و  غفلت، حسد و بخل و  ریا
بکنم    رخت ،    بود    لحظه    دیدار    هنوز
صوفیم   گفت   که   گر  در  طلب  فیضی  تو
می شد   او  شمع  شب  افروز  شب تار هنوز
خواب   غفلت   ز  کف  سیف  اگر  برد   زمان
کاروان  دار    رهم   هست   که   بیدار   هنوز
            محمود سیف_15 مرداد 74