سفارش تبلیغ
صبا

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

رنگ قلم- شاعر محمود سیف گراوند

تقدیم به کاندیداهایی که بدون ریا و فقط بخاطر آگاهی مردم مظلوم ولایی و خدمت خالصانه  

و صادقانه پا به عرصه انتخابات میگذارند و نمی خواهند با زر و زور و تزویر ملت مسلمان  را با  

خود  و برای رسیدن به اهداف شومشان همراه کنند و نمی خواهند مردم مستضعف  

را نردبان ترقی خود قرار دهند.

به امید طلوع بیداری و آگاهی مردم نجیب و شریف لرستان (ازنا و دورود)

*محمود سیف ستاد نداشت* 

رنگ قلم

شیــــــــرهای بیشـــــه جنــــــــگاوری

پیشتــــــازان صــــــــــــلاح و داوری

ســــــــــــربــــــداران ره آزادگـــــــــی

ای سلحشـــــوران شـــور و بنـــــــدگی

ای گــــــوارای وجـــــــــود نابــــــــتان

نام ایـــــــران صیحــــه و فریادتــــــان

بیــــــرقت بر قلــــــه ها افراشتـــــــــه

نام ایــــــــزد مرکــــــــزش آراستــــــه

مــــــــردی می آید قلــــــم در دست او

می زند بر فـــــرق هر دون و عــــــدو

آنکـــــه در اوهــام پست ومهتــــریست

نزد ما گویــــی که پست و کهتریســـت

کــــی بــــه دنبـــــال مقــــام و قدرتیــم

در ره مــــــردم به فکــــــر خدمتیــــــم

ماعلمـــــــــدارن پیـــــــــکر پــــاره ایم

سینــــــــــه چاکـــــــان ره جانانــــه ایم

این لوا آییــــــــن ناب احمـــــــدی است

سـرخ و سبز و با سفیدش سرمدی است

رنگ سبزش رنگ عشق و زندگی است

کــی تو بینی در سفیــــــــد آزردگــــــی

رنگ سرخــــــش رنگ راه انبیـــاست

رنگ ســــــرهای جـــــــدای کربــلاست

رنگ ســــــرخ با آبی آغشتـــــه نبـــود

رنگ سبــــــــز ما ز حیـــــــله پر نبـود

دشمـــــــــن مکار با رنگیــــن کمـــــان

می زند تیشــــــه به ریشــــه این زمـان

خیـــــــز از جا کی زمان خفتـــــن است

بر عــــــدو و خصــــم آری گفتــن است

هوشیـــــــــــاران ره ایـــــــــران زمیــن

با زر و تــزویر و زور کرده کمــــــــین

سیف مـــــی آید قـــــــلم ها شد پدیــــــد

رنگ ما سرخ است و سبز است وسفید

سروده: محمود سیف - زمستان 93


طلوع بیداری - شاعر محمود سیف

تقدیم به دورودی های خونگرم 

در انتخابات سیف ستاد نداشت 

" طلوع بیداری "  

دورودی لحظــــه ای دارم کــلامی

شنو پنـــــــدم اگر هستم غلامــــی

به کوی و کوچه هایت یک سلامی

نکن بر خود بیش از این ظــلامی

دو رودت وصل را یاد آور ماست

بجـز بابا چه کس نان آور مــاست

چرا چندی است فصلت باورماست

برای وصل روبه داور ماســـــت؟

دورودی گلــــــــه مندم از غریبی

بدیدم بیش از این خواب عجیبـــی

دورودی هــــم نفس گویــا قریبـی

نمی بینی تو تزویـــر و فریبـــــی؟

دورودی دیده ات را بستــــه ای تو

ز افکار پلیـــد گو جسته ای تــــــو

ز مکر و حیلـه ها تو، خسته ای تو

ز فکر شهـــر خود گو رسته ای تو

نمی بینــی چگــــونه با زر و زور

برد هر صاحب تقـــوا لب گــــور؟

که گستـــــــرده برایت دانه با تور

نشاند شمع خاموش جای یک نور؟

بیــا بنگر که دشمن در کمین است

به پیشـــانی مثال مه جبیـــن است

به حقــه در رد مـــــرد امین است

خـــــرید رای با نـرخ ثمیـــن است

نمی بینــــی که با نانــــی به تیشه

زنــد تا عمق جــانت تا به ریشــه؟

بگویــــد من بیـــارم کــار و پیشه

ولی افســـــوس شنـــزاره نه بیشه

نمی بینی  چگونــه با فضــــاحت

روند منــزل به منزل با وقاحـــت؟

کــــلام حق به نیــــزه با فصاحت

کنند از هر کس و ناکس مداحــت

کجــــــا رفتند مـــــــــردان دلاور

همان شهنامه خوانان هنـــــــر ور

کجــــــایند حامیـــــــان دین پرور

علمـــــداران شهر و تاج ســـرور

برادر، خواهرم، شهری، کجـایی؟

منوچهری، سری سـاتی، صفایی

همـه یــــاران شهری، روستــایی

حسین آباد، بحــــرین، ای خدایـی

جمــــاران، کوی ایثار، الغدیــری

فرستیم سوی مجـلس یک سفیری

کنــد در خانـــــه ملـت دلیــــــری

بگیــــرد حق مسکیــــن و فقیری

بیا بنگر دورودی زود برخیـــــز

ز مکر و حیله ها هشدار، پرهیز

ز کین و کینه ها، ای مرد بگریز

توکل کن به حـق با کفـــر بستیـز

دورود ای شهر من هرچیز داری

ولی افسوس دلســـوزی نــــداری

به قـــرآنی که تو در سینـــه داری

قلــــم در دست دارد بــــی قراری

ستـــــادم قلب تو فکـــرت یکی کن

قلم سیف است، دستت را یکی کن

سروده: محمود سیف در اسفند 90


سروده سربداران بختیاری از محمود سیف

سربداران بختیاری

بنام خــــــداوند ذی العــالمین

خداوند خورشید ماه و زمــین

خـــــداوند تابـــــــنده تابنــاک

خداوند انجیر و زیتون و تاک

خــــداوند انجم خــداوند نـــور

خداوند دریای شیـرین و شور

خداونـد تخت و خداوند تــــاج

خداونــد قادر به عالـــم سراج

خداوند جمشیـــد و دریای نور

خداوند کوروش به آن کوه نور

خداوند کاووس و گودرز و گیو

خداونـد قــــاهر به اکـــوان دیو

خـــــداوند رستــــم خداوند زال

خداونــد سیمرغ و آن شیر دال

خداوند تـــوران و ایـران زمین

خداوند مرصــاد و دشمن کمین

خداوند کیخسرو و سلــم و تور

خداوند سهـــراب و بهرام گور

خداوند شمشیـر و شیر و سمند

خداونـــد تیر و کمان و کمنـــد

خداونــد هفت و خداوند چهــار

خــداوند مــردان دشمــن شکار

خداوند بخـــت و خداوند یــــار

خـــداوند مــرد و زن بختیـــار

خداوند اسب و قطــار و تفنگ

خداوند چوقا و زین و فشنــگ

خـداوند هشت و خــداوند چهار

خداوند موعــود چشم انتـــظار

خداوند شـــه نامه خوانان ایــل

حماســـه سرایان رب جمیــــل

خداوند سیــف و امیـــران دین

همه سربــداران ایران زمیـــن

سروده محمود سیف تابستان 94


تدریس موفق

فن بیان در تدریس

اگر مدرس هستید ، میدانید که فن بیان در تدریس چقدر بر کیفتیت تدریس ، تاثیر گذار است. هرچند که این روز ها خیلی مد شده که روش تدریس سخنرانی مورد حمله قرار می گیرد، ولی اگر از روش تدریس سخنرانی به خوبی استفاده شود و بهتر بگویم اگر فن بیان خوبی داشته باشیم ، همین روش قدیمی، در بسیاری از مواقع موثر خواهد بود.همانطور که در گفتگویی که با خانم ایزابل ملون داشتم ایشان بر این نکته تاکید کردند و گفتند درمدارس فرانسه به دانش آموزان فن بیان آموزش داده می شود.

در رابطه با فن بیان در تدریس و تکنیک ها و تمرین های بسیار زیادی وجود دارد.در این مقاله چند تکنیک کاربردی گفته خواهد شد تا شما بتوانید فن بیان خودتان را در تدریس قوی تر کنید و در نتیجه بهترین بازدهی را داشته باشید.

چطور شمرده صحبت کنیم؟

معلمانی را دیده ام که خیلی تند صحبت می کنند. آنقدر تند که دانش آموزان آنها در کلاس واقعا کلافه می شوند. چون در صدی از صحبت های معلم خود را متوجه نمی شوند. این افراد شاید همه ی ویژگی های یک معلم خوب را داشته باشند ولی همین عامل به شدت کیفیت تدریس آنها را زیر سوال می برد.و از جذابیت آنان را به شدت می کاهد.

بسیاری از ما این مشکل را داریم . اما جالب است بدانید که تند صحبت کردن با انجام چند تمرین فن بیان، که بسیار کاربردی هم هستند تصحیح خواهد شد و ما نتیجه خواهیم گرفت.

یکی از بهترین تمرین ها، تمرین خودکار است.این که انتهای خودکار را بین دو دندان جلویی خود قرار دهیم و شروع کنیم به صحبت کردن و روزانه در چند نویت 3 دقیقه ای این کار را انجام دهیم. با این تمرین تا حد زیادی از سرعت کلمات ما کاسته می شود وبسیار شمرده تر صحبت خواهیم کرد.

باتمرین خودکار شما در حقیقت به لب های خود این تمرین را می دهید که کمی آهسته تر و البته بیشتر بازو بسته شود و از همین طریق خیلی بهتر و واضح تر صحبت خواهید کرد.

پس امیدوارم این تمرین بسیار اثربخش را فراموش نکنید و در برنامه روزانه خود چند مرتبه این تمرین را انجام دهید.

جادوی انرژی در سخنرانی

شما باید بدانید که هیجان ابزار شما در کلاس است.اگر فن بیان خود به هنگام تدریس هیجان و انرژی مثبت نداشته باشید، خیلی عقب هستید و مخاطبان شما چون انرژی مثبتی از شما دریافت نخواهند کرد نتیجه ی خوبی نخواهید گرفت.

برای اینکه با انرژی صحبت کنیم چند کار را باید در دستور کار خود قرار دهیم :

تمرین خودکار که قبلا به آن اشاره شد را به خوبی انجام دهیم
سعی کنیم تا حد ممکن روی صندلی ننشینید و به صورت ایستاده و درحال حرکت صحبت کنید.کمی بلند صحبت کنید.انجام دادن تمرینات تنفسی به شما کمک می کند
که بسیار واضح تر و رساتر صحبت کنید.به هنگام صحبت لب ها را کاملا از هم باز کنید و به اصطلاح غنچه صحبت نکنید. تمرین مربوط به این صورت است که حروف آ – اَ- اِ-ای-او را پشت سرهم تکرار کنید و درهنگام گفتن این صدا ها دهان را تا آنجا که جا دارد باز کنید (اگر کمی هم درد حس کردید اشکالی ندارد به دلیل ضعف ماهیچه های صورت شماست ولی لطفا زیادی روی خودتان فشار نیاورید ممکن است فک شما آسیب ببیند!)

بر گرفته از اینترنت


تمام تحریم های غرب علیه ایران

فکت شیت کاخ سفید از تفاهم لوزان 

 

کاخ سفید در پایان مذاکرات لوزان، فکت شیتی حاوی جزئیات تفاهمات به دست آمده در سوئیس، منتشر کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

کاخ سفید در پایان مذاکرات لوزان، فکت شیتی حاوی جزئیات تفاهمات به دست آمده در سوئیس، منتشر کرد.

کاخ سفید در پایان مذاکرات لوزان، فکت شیتی حاوی جزئیات تفاهمات به دست آمده در سوئیس، منتشر کرد. این فکت شیت تفسیر آمریکا از آن چیزی است که در لوزان به دست آمده است.
بندهای این فکت شیت در ادامه آمده است:

غنی‌سازی

- تعداد سانتریفیوژهای ایران از 19000 کنونی به 6104 دستگاه میرسد، که در 10 سال آینده تنها 5060 عدد از آن‌ها اورانیوم غنی‌سازی خواهد کرد. تمامی سانتریفیوژها از نوع
IR-1
خواهد بود.

- ایران موافقت کرده دستکم به مدت 15 سال، بالای 3.67درصد غنی‌سازی نکند.

- ایران موافقت کرده است که به مدت دستکم 15 سال، ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را از مقدار 10000 کلیوگرم کنونی، به 300 کیلوگرم کاهش دهد.

- تمامی سانتریفیوژهای اضافی ایران تحت نظارت آژانس ذخیره شده و تنها برای جایگزینی سانتریفیوژهای فعال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- ایران موافقت کرده است که تا 15 سال هیچ تأسیسات غنی‌سازی تازه‌ای نسازد.

- زمابندی گریز ایران (زمانی که طول می‌کشد ایران مواد غنی‌شده کافی برای یک سلاح داشته باشد) در حال حاضر بین 2 تا 3 ماه ارزیابی می‌شود. این زمانبندی ذیل این چارچوب، برای دستکم 10 سال، به دستکم یک سال افزایش می‌یابد.

ایران تأسیسات خود در فردو را تبدیل می‌کند، به نحوی که دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم به کار نرود

- ایران موافقت کرده تا به مدت دستکم 15 سال در تأسیسات فردو غنی‌سازی اورانیوم انجام ندهد.

- ایران موافقت کرده تا تأسیسات فردو را به نحوی تبدیل کند که تنها برای اهداف صلح‌آمیز به کار گرفته شود (به مرکز تحقیقات هسته‌ای، فیزیک، فناوری)

- ایران موافقت کرده تا دستکم به مدت 15 سال در فردو تحقیقات و توسعه مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم انجام ندهد.

- ایران به مدت دستکم 15 سال هیچ مواد شکافت‌پذیری در فردو نخواهد داشت.

- تقریبا دو سوم سانتریفیوژها و زیرساخت‌های فردو حذف خواهد شد. سانتریفیوژهای باقی‌مانده نیز اورانیوم غنی نخواهد کرد. تمامی سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مربوطه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد.

ایران برای 10 سال، تنها در تأسیسات نطنز و با تنها 5060 سانتریفیوژ نسل اول (
IR-1) اورانیوم غنی‌سازی می‌کند.

- ایران موافقت کرده تا برای 10 سال، تنها با استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول خود (
IR-1) در نطنز غنی‌سازی کرده و تمامی سانتریفیوژهای پیشرفته خود را برمی‌دارد.

- ایران 1000 سانتریفیوژ
IR-2M خود را که در حال حاضر در نطنز نصب شده، برداشته و به مدت 10 سال آن‌ها را در انبار تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌دهد.

- ایران برای دستکم 10 سال از مدل‌های
IR-2، IR-4، IR-5، IR-6 یا IR-8 برای تولید اورانیوم غنی‌شده استفاده نمی‌کند. ایران بر اساس یک زمانبندی و مولفه‌هایی که با 1+5 مورد توافق قرار می‌گیرد، با سانتریفیوژهای پیشرفته خود، فعالیت‌های تحقیقات و توسعه خواهد داشت.

- برای 10 سال، غنی‌سازی و تحقیقات و توسعه غنی‌سازی محدود خواهد بود، تا از زمان گریز یک ساله اطمینان حاصل شود. پس از 10 سال، ایران به طرح غنی‌سازی و تحقیقات و توسعه غنی‌سازی که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده و مطابق با برنامه اقدام مشترک جامع و ذیل پروتکل الحاقی مقید خواهد بود،‌ که منجر به محدودیت‌های مشخص بر ظرفیت غنی‌سازی می‌شود.

بازرسی و شفافیت
آژانس بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله به تأسیسات غنی‌سازی این کشور در نطنز و تأسیسات غنی‌سازی پیشین آن در «فوردو» دسترسی منظم خواهد داشت و در این راستا از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین فناوری‌های نظارتی استفاده خواهد کرد.


- بازرس‌ها به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هسته‌ای ایران است، دسترسی خواهند داشت. سازوکارهای بازرسی و شفافیت‌ جدید با نظارت دقیق بر اجزا و مواد هسته‌ای ایران از انحراف این برنامه به سمت برنامه‌ای مخفیانه جلوگیری خواهد کرد. بازرس‌ها به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هسته‌ای ایران است، دسترسی خواهند داشت. سازوکارهای بازرسی و شفافیت‌ جدید با نظارت دقیق بر اجزا و مواد هسته‌ای ایران از انحراف این برنامه به سمت برنامه‌ای مخفیانه جلوگیری خواهد کرد.


- بازرس‌ها به معاون اورانیوم دسترسی خواهند داشت و در کارخانه‌های اورانیوم که ایران به مدت 25 سال اقدام به تولید کیک زرد کرده پایش مستمر انجام خواهد داد.


- بازرس‌ها از روتورهای سانتریفیوژ ایران نظارت مستمر به عمل خواهند آورد و تأسیسات تولید و ذخیره اورانیوم ایران را برای 20 سال در معرض نظارت قرار خواهند داد. پایگاه ساخت سانتریفیوژ ایران متوقف شده و تحت نظارت مستمر قرار خواهد گرفت.


- تمامی سانتریفیوژها و زیرساخت‌های برداشته شده از فوردو و نطنز تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهند گرفت.


- یک کانال تدارکاتی انحصاری به منظور نظارت و تأیید تک تک موارد مربوط به تأمین، فروش و انتقال مواد و فناوری‌های هسته‌ای و مواد دارای استفاده‌های دوگانه به ایران ایجاد خواهد شد.


- ایران با اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده که به آژانس امکان اطلاعات و دسترسی بیشتر به برنامه هسته‌ای ایران، هم در تأسیسات اعلام شده و هم در تأسیسات اعلام‌نشده فراهم می‌آورد.


- ایران ملزم خواهد بود به آژانس دسترسی‌های لازم برای تحقیق درباره تأسیسات مشکوک این کشور یا تحقیق درباره ادعاهای وجود تأسیسات غنی‌سازی پنهان، تأسیسات تبدیل (اورانیوم)، تأسیسات تولید سانتریفیوژ یا تأسیسات تولید کیک زرد در هر نقطه از آن کشور فراهم کند.


- ایران موافقت کرده کد اصلاحی 3.1 که مستلزم اطلاع‌رسانی زودهنگام درباره ساخت تأسیسات جدید است را اجرا کند.


- ایران اقدام به اجرای مجموعه‌ای مورد توافق از اقدامات برای پرداختن به نگرانی‌های آژانس بین‌الملل انرژی اتمی درباره جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود خواهد کرد.


رآکتورها و بازفرآوری

- ایران موافقت کرده رآکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک را بر اساس طراحی مورد توافق با 1+5، بازطراحی و بازسازی کند، به نحوی که دیگر پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید نکرده و تحقیقات و تولید رادیو ایزوتوپ را امکان‌پذیر کند.

- هسته اصلی رآکتور که می‌توانست مقادیر قابل توجه پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید کند، نابود شده یا از کشور خارج می‌شود.

- ایران در طول عمر رآکتور، تمام سوخت مصرف‌شده رآکتور را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

- ایران به صورت نامحدود، متعهد شده است که دست به بازفرآوری یا تحقیق و توسعه بازفرآوری بر سوخت هسته‌ای مصرف‌شده، انجام ندهد.

- ایران به مدت 15 سال، فراتر از نیازهای رآکتور اصلاح‌شده اراک، آب سنگین انباشت نکرده و تمامی آب سنگین باقی مانده را در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رساند.

- ایران به مدت 15 سال، هیچ رآکتور آب سنگین دیگری نمی‌سازد.

تحریم‌ها

- ایران در صورتی که به صورتی قابل راستی‌آزمایی به تعهدات خود پایبند باشد، تخفیف تحریمی دریافت خواهد کرد.

- آمریکا و اتحادیه اروپا زمانیکه آژانس تائید کند ایران تمام گام‌های کلیدی مرتبط با هسته‌ای را برداشته، تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را تعلیق خواهند کرد. در هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکند، این تحریم‌ها فورا به جای خود باز می‌گردند.

- معماری تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای ایالات متحده در بخش اعظم دوره توافق حفظ شده و امکان بازگشت فوری آن‌ها درصورت بروز مورد جدی عدم-کارایی را فراهم می‌کند.

- تمامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با مسئله هسته‌ای ایران همزمان با تکمیل اقدامات مرتبط با هسته‌ای که نگرانی‌های کلیدی (غنی‌سازی، فردو، اراک، ابعاد احتمالی نظامی و شفافیت) را پاسخ دهد، برداشته می‌شود.


- با این حال، مجوزهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (آن‌هایی که مربوط به انتقال فعالیت‌ها و فناوری‌های حساس است)، با یک قطعنامه‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه اقدام مشترک جامع را تائید می‌کند، بار دیگر برقرار می‌شوند. این (قطعنامه) همچنین کانال اکتساب فوق‌الذکر را ایجاد می‌کند، که یک تمهید شفاف‌سازی کلیدی به شمار می‌آید. در این قطعنامه، محدودیت‌های مهم بر تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله‌ها و بلوکه دارایی‌ها را می‌دهد، وجود خواهد داشت.

- یک روند حل مناقشه تعریف می‌شود که تمامی طرف‌های برنامه اقدام مشترک جامع را قادر می‌سازد برای حل اختلاف نظرها در مورد اجرای برنامه اقدام مشترک جامع، تلاش کنند.

- در صورتی که یک مسئله عدم-کارایی قابل توجه را نتوان از طریق آن روند حل کرد، آنوقت تمامی تحریم‌های پیشین سازمان ملل می‌توانند بار دیگر اعمال شوند.

- ذیل توافق، تحریم‌های ایالات متحده مرتبط با مسئله تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک‌های بالستیک پابرجا خواهند بود.

زمابندی

- به مدت 10 سال، ایران ظرفیت غنی‌سازی و تحقیق و توسعه خود را محدود می‌کند، که این امر زمان گریز دستکم یک ساله را تضمین می‌کند. فراتر از آن، ایران به طرح‌های غنی‌سازی بلندمدت و تحقیق و توسعه غنی‌سازی که با 1+5 به اشتراک گذاشته شده، مقید خواهد بود.

- به مدت 15 سال، ایران عناصر اضافی برنامه خود را محدود خواهد کرد. به عنوان نمونه، ایران تأسیسات غنی‌سازی جدید یا رآکتورهای آب سنگین نساخته و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را محدود کرده و فرآیندهای پیشرفته شفافیت را می‌پذیرد.

- تمهیدات مهم بازرسی و شفاف‌سازی پس از 15 سال نیز ادامه خواهد داشت. پایبندی ایران به پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی انمی، از جمله دسترسی قابل توجه و تعهدات شفاف‌سازی، دائمی خواهد بود. بازرسی‌های قدرتمند زنجیره تأمین اورانیوم ایران برای دستکم 25 سال، ادامه خواهد داشت.

- حتی پس از دوره سخت‌ترین محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران، ایران همچنان عضوی از پیمان منع گسترش هسته‌ای است، که ایران را از توسعه و دستیابی به تسلیحات هسته‌ای منع کرده و اعمال پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این برنامه را ضروری می‌کند.


واکنش ظریف به انتشار فکت شیت از سوی امریکا

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز پنج شنبه در واکنش به انتشار بیانیه کاخ سفید در مورد مذاکرات هسته ای، گفت راهکارهای به دست آمده در لوزان سوئیس برای همه خوب است و نیازی به تفسیر به رأی آن نیست.

وی در توئیتر نوشت: «راهکارها همانطور که هستند، برای همه خوبند. نیازی نیست که به این زودی با استفاده از "فکت شیت ها" (راهکارها) مصادره به مطلوب شود.»

امشب ایران و گروه موسوم به 1+5 پس از 9 روز مذاکره در شهر لوزان سوئیس بیانیه مطبوعاتی مشترکی قرائت کردند. همزمان با انتشار این بیانیه، کاخ سفید بیانیه ای منتشر کرده و در آن جزئیاتی را که مدعی است مربوط به تفاهمات صورت گرفته در لوزان است، منتشر کرد.

آقای ظریف در توئیت دیگری در واکنش به اینکه در فکت شیت عنوان شده تحریم ها تدریجی برداشته می شوند، نوشته است: «از بیانیه ایران و 1+5: "ایالات متحده اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را متوقف خواهد کرد"، آیا این تدریجی است؟»

وی همچنین نوشت: «از بیانیه ایران و 1+5: "اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد"، این چطور؟»

فهرست تمامی تحریم‌ های غرب علیه ایران

یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان از ادامه مذاکرات فنی و کارشناسی ایران و 1+5 تا پایان هفته جاری در نیویورک خبر داد.

خبرگزاری ایسنا: یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان از ادامه مذاکرات فنی و کارشناسی ایران و 1+5 تا پایان هفته جاری در نیویورک خبر داد.

حمید بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته است: جلسات تدوین متن تفاهم هسته‌ای در طول هفته جاری و شبانه‌ روز در نیویورک ادامه دارد.

پیش از این منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات تا دوشنبه هفته جاری ادامه دارد.

این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در ادامه مطلبی که زیر یک عکس که اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران و اتحادیه اروپا را در حال بررسی متنی بر روی ویدئو پرژکتور نشان می‌دهد، نوشته است: مذاکرات تهیه متن‌ها در جلسات بسیار طولانی تا پاسی از شب ادامه دارد و این مذاکرات در سطوح مختلف مدیران و کارشناسان ایران و 1+5 انجام می‌گیرد.

بعیدی‌نژاد می‌افزاید: دو طرف ابتدا درباره هر موضوع با توجه به سوابق مذاکرات، پیشنهادهای کتبی خود را مطرح می‌کنند و در بسیاری از موارد پیشنهادها روی صفحه (ویدئو پرژکتور) قرار می‌گیرند و بعد از بحث‌های فراوان جرح و تعدیل می‌شوند و به متن واحد تبدیل می‌شوند. مواردی که بعد از بحث‌های زیادی مورد توافق قرار نمی‌گیرند نیز برای گفت‌وگوهای بیشتر در پرانتز گذاشته می‌شود.

این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان هم‌چنین در پستی دیگر در این صفحه به جزییات تحریم‌های اقتصادی و مالی طی سال‌های اخیر علیه ایران در سطح شورای امنیت، یک‌جانبه و چندجانبه توسط آمریکا و اروپا پرداخته است.

وی این تحریم‌ها را در سطح و کیفیتی که علیه ایران اعمال شده است بی‌سابقه خوانده و مهم‌ترین آن‌ها را فهرست کرده است.

- انتقال پول و منابع مالی به و از ایران

- تحریم همکاری‌ها و مراودات بانکی با ایران

- ممنوعیت بیمه

- تحریم خدمات ارسال پیام‌های مالی (سوئیفت)

- تحریم اعطای حمایت‌های مالی و اعطای اعتبارات و تضمین‌های مالی در تجارت با ایران

- تحریم اعطای وام، کمک‌های مالی و کمک‌های ترجیحی به دولت و نهادهای مالی ایرانی

- تحریم اسکناس، طلا، الماس و فلزات گرانبها

- تحریم واردات نفت و گاز از ایران و ضرورت کاهش تدریجی و پلکانی واردات نفت ایران از سوی چند کشور باقیمانده خریدار نفت ایران

- ممنوعیت واردات محصولات پتروشیمی

- تحریم صادرات تجهیزات کلیدی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

- ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های نفتی، گاز و پتروشیمی

- تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی و کشتی‌سازی

- تحریم ترابری و همچنین نقل و انتقال نفت

- تحریم ریال

- تحریم تحویل اسکناس دلار از طرف بانک‌ها و نهادهای مالی به ایران

- ممنوعیت نقل و انتقال عایدات صادراتی و تجاری از خارج به ایران

- تحریم صادرات قطعات آماده اتومبیل به ایران

- ممنوعیت صدور گواهینامه ایمنی هوایی از سوی شرکت‌های سازنده هواپیما و تحریم تعمیر هواپیما و قطعات هواپیماهای ایران

عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در ادامه پست بالا به تحریم‌هایی که شامل نهادها و سازمان‌های متعددی از جمهوری اسلامی ایران شده است، اشاره می‌کند که مهم‌ترین این نهادها به شرح زیر است:

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- بانک‌های متعدد دیگر مثل سپه، ملت، مسکن، ملی، رفاه کارگران، تجارت، کشاورزی و دی

- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر)

- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

- شرکت بازرگانی پتروشیمی

- سازمان انرژی اتمی و سازمان‌های تابعه آن

بعیدی‌نژاد می‌افزاید: علاوه بر نهادها و سازمان‌های اقتصادی و مالی ایران، صدها نفر از اشخاص حقیقی به لحاظ مشارکت و فعالیت در این سازمان‌ها و فعالیت‌های شخصی مرتبط در لیست ممنوعیت سفر و توقیف اموال در کشورهای خارجی قرار گرفته‌اند و تلاش برای لغو این تحریم‌ها پیچیدگی‌های متعدد حقوقی و فنی در بردارد که نیاز به بحث‌های زیادی با طرف‌های غربی شامل آمریکا و اروپا دارد.