سفارش تبلیغ
صبا

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

محمود سیف ( سروده : بداند و نداند)

  به احترام ملا احمد نراقی(ره) 

« بداند ونداند »

دیــــــــروز نراقــــی ز نداند و بداند

از بهــر خدا این سخـــــن خیر براند

امـــروز کــه ما هم ز بدانـــد و نداند

راندیــم کلامــی کــه به ادوار بمــاند

آن کس که بدانــد و بدانــد که بدانــد

گــــردن به دم تیغ نهـــــد زنده نماند

آن کس که بدانـد و ندانــد که بدانـــد

کی تشنه بماند؟ چو خواهد که ندانــد

آن کس که بداند و بخـــواهد که بداند

بیچـــاره شود کــاش که دیوانه بماند

آن کس که بداند و نخـــواهد که بداند

هجـــرت بکند تا اثــرش هیـــچ نماند

آن کس که ندانـــد و ندانــد که ندانـــد

چو رمه دراین دشت دمی خود بچراند

آن کس که ندانــــــد و بدانـــد که نداند

اسب حیــــل خویش به گیتی بجهــــاند

آنکس که نداند و بخـــواهــــد که بداند

قصاب چــــــــو گاوی سر او را ببراند

آنکس که نداند و نخواهـــــــد که بداند

زین مهلکه طـوبــی که جان را برهاند

دیروز که نراقــــــــــی ز نداند و بداند

سر داد سخن خواست ز جهلت برهاند

امـروز که «سیف» هم ز بداند و نداند

گر پنـــد دهد خواست که جانت نستاند

شعر: محمود سیف – زمستان 94


فکر کنید و... بعد بگویید

                 
 
هر زمان شایعه ای روشنیدید و یا خواستید شایعه ای را تکرار کنید این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید :
 

در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود،با هیجان نزد او آمد و گفت :  سقراط میدانی راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده ام؟
 
سقراط پاسخ داد : " لحظه ای صبر کن.قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تومی خواهم آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی." مرد پرسید : سه پرسش؟ سقراط گفت : بله درست است. قبل از اینکه راجع به شاگردم بامن صحبت کنی،لحظه ای آنچه را که قصدگفتنش را داری امتحان کنیم.
 
اولین پرسش حقیقت است. کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟ مرد جواب داد :" نه،فقط در موردش شنیده ام ."سقراط گفت : "بسیار خوب، پس واقعا نمیدانی که خبردرست است یا نادرست.
 
حالا بیا پرسش دوم را بگویم،" پرسش خوبی" آنچه را که در موردشاگردم می خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟ " مردپاسخ داد :" نه، برعکس…" سقراط ادامه داد :" پس می خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی درموردآن مطمئن هم نیستی بگویی؟" مردکمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت.
 
سقراط ادامه داد :" و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را که می خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است؟" مرد پاسخ داد :" نه ، واقعا…"سقراط نتیجه گیری کرد :" اگرمی خواهی به من چیزی رابگویی که نه حقیقت داردونه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلا آن رابه من می گویی؟!!

 


\ دل بریدن \ محمود سیف گراوند

" دل بریدن "

مــــن و فرهاد هر دو مست مستیــــم

چو یوســـــــــف، بر زلیخا دل نبستیم

کنـــــد فرهاد با تیشـــــه دل کــــــــوه

منم کندم ز "من" چو "ما" که هستیــــم

مــــن و کوه هر دو کیــن و دل فریبند

ز کــوه و من، من و فرهاد رستیــــــم

اگر یوسف اسیـــــــــر چــــــــاه گردید

زلیخــــــا بند او، ما جمله جستیـــــــــم

نه چون مجنـــــــون پریشان حال بودیم

چــــــرا که قاب لیلا را به دستیــــــــــم

من و فــــــرهاد و یوســــــف با شهیدان

بـــریدیم از همه، کی بت پرستیــــــــــم؟

شهید از خود، من از من ، او ز شیرین

چــــــو یوســـف از زلیخـــــا دیده بستیم

شهیــــــــدان گوی سبقـــت را ربودنـــــد

همه بر کشتــــــی آنـــــــان نشستیـــــــــم

نگـــــــر ما را، گذر، از عشـــــق خاکی

به او پیــــــوسته واز خــــــــود گسستیم

خــــــــدا از قافلـــــه جا مانده مجنــــــون

ولایــــت کن که ما بی ســــرپـــــرستیـــم

بیا سیـــــراب کن "سیـــــــــف" و رفیقان

خــــــــــدا، مشتـــــــــاق آن جام الستیـــــم

سروده محمود سیف - تابستان 94

 


سروده تقدیم به یگانه بهانه هستی امام زمان(عجل الله)_ شاعر محمود

تقدیم به تابنده ترین خورشید خلقت حضرت ولی عصر(علیه السلام) 

" سوخته پر "

خـــــــدا تابنده را تابنــــده تر کـــن

تن آلــــوده ام بی بـــــــال و پر کن

برویان بر تنــــم بال و پــــــری نو

بجای آن تو ایـــن را سر به سر کن

ز عشـــــــــق او بســـوزانم پر خود

ز وصلش عقل ما زیر و زبـــر کن

گشایم بـــــال خود در زیر پــــایش

به ظلمت خانــــه ام او را قمــر کن

کشــــان بر دیدگــانـم سرمــــه یارا

الا پیـــــــــر خرابـــاتم نظــــر کن

بگو تا من کنـــم جان را فــــــدایت

دلا از وصــــل جانا دیــــده تر کن

ز انــفاس  و کلام قدســی شیــــــخ

نهـــال خشک ما را پر ثمــــر کـن

ز هجــرش سوخت این دیــوانه نور

چو پروانه به گردش سوخته پر کن

شریعت شــــــاخه و ریشه طـــریقت

بیـــــا بـا ما به آن وادی سفــــر کن

به بسمـله بکن هجــــرت ز خویشت

تــــــوکل کن ز اهریمن حــــذر کن

خدا تـــــابنده را بـــر ما بتابـــــــان

که تا بنــــده شوم شامم سحـــر کن

بیـــا ساقـــی بنوشان سیــف عاشق

شراب معرفــت دور از خطـــرکن

سروده : محمود سیف 7/1/93


سخنان ارزشمندش

    نظر


مجموعه: خواندنیهای دیدنینیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به
مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

اگر کسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که
ناگفته میمانند، میشکنند .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

کسی که بر نفس خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

بردباری ، هنگامی خوب است که مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل
بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه
تو سزاوار آرامش هستی.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان
کنید.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

راه جهان یکی است و آن راستیست .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را
سرلوحه زندگی خویش کنند . زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست
خودش بسپار . زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در
ردیف گناهکاران است . زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست . زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان
درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه
انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند . زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است . زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان
زندگی میکند ؟ زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین
گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و
بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست . زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد .زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی
خود را خوش و خرم سازد. زرتشت

*********سخنان زرتشت**********

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان
نیک باشد.زرتشت


پایان انتظار

    نظر

خـــــبر آمد خـــــــبری در راه  است

 

سر خوش آن دل که از آن آگاه است

 

سروده صاحب وبلاگ

 

پایان انتظار

 

الا یا ایــــــها الساقی جهان را باز غوغا شد

زمین و آسمانها را هـــــوای عشق شیدا شد

وزیده است آن نسیم صبح و آن بوی مسیحایی

سپیده از افق تابید و مهــشیدی هویــــــدا شد

بیــــــــائید ای هواداران و دستی بر دعا آریم

ز مغرب آمد آن خورشیـــد سپه سالار پیدا شد

بیا آن رزم شمشیـــــر بین و آن جنگ دلیرانه

کـــــزو باطل شده معدوم و حقش آشکارا شد

سخن از حــق همی رانیم و بر باطل بشورانیم

که موعود از سفــر آمد و آخر عهد کبری شد

خدا را ای ملامتــــگر چرا بر من زنی نیشت

نگه کن عالم هستی که محــــو خال سیما شد

ضمیر عاقبت اندیش سیف از ترس میگوید

خداوندا به یاد آرش به وقتی روی بر ما شد


چهار و هفت-شاعر محمود سیف

 

نمایش تصویر در وضیعت عادی

تقدیم به عشایر غیور و سرافراز زاگرس

چهارو هفت

    به عالم سرو نازی بختیاری                    به دشمن یکه تازی بختیاری

 هما در زیر پایت در بلاغت                       به بالش شاهبازی بختیاری

 پلنگی درمثال بیشه زاران                      امیری، سرفرازی بختیاری

 حیا و آبرویت شهره عام                          به چشمان دلنوازی بختیاری 

نژاد آریایی با تو معناست                      اصیل و پر ز رازی بختیاری

       تفنگت با قطارت در حمایل                        به اسبت هی بتازی بختیاری

  ز عشاق زمانه همچو کوروش                  به ایران عشقبازی بختیاری

        وطن از نام تو بر خود ببالد                       چو خورشید در فرازی بختیاری

 دنا و زرد کوه و اشترانکوه                           به زیر پر چو بازی بختیاری  

   قلم در وصف تو کی میتواند                      نگارد جمله سازی بختیاری

   بگفتم من ز ایلم تا بدانی                           به گیتی همطرازی بختیاری

پذیرایی به هر فرد غریبه                              همه مهمان نوازی بختیاری

به آرامش تو گویی کوهساری                  به تنگی کارسازی بختیاری

  اگر بخت یار باشد سیف گویا                      به چهار وهفت نازی بختیاری